akce a postřehy

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek,

příspěvková organizace

399 01 Milevsko

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, 399 01 Milevsko zpracovává vaše osobní údaje a osobní údaje vašeho dítěte (dále jen „vaše osobní údaje“).

 

Správcem vašich osobních údajů je

Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek

Se sídlem B. Němcové 1380, 399 01 Milevsko

IČ: 71000330

Příspěvková organizace zřízená městem Milevskem

Zastoupená: Annou Říhovou – ředitelkou

Tel.:382521346

E-mail: ms.klubicko@tiscali.cz

 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy, zejm. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci poskytování školských služeb (např. stravování) či pro plnění smluvních vztahů.

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší mateřské škole/školce, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu docházky dítěte do mateřské školy.

Po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem jsou následně vaše osobní údaje pouze archivovány.

Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě odvolání).

Jiným subjektům mohou být vaše osobní údaje předány jen s vaším výslovným souhlasem, v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti či plnění smluvních vztahů (např. předání osobních údajů realizátorovi závodů).

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a případně o dodavatelích čijejichzástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Zaměstnanci při práci s osobními daty jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 

Jaká jsou vaše práva:

Pokud vaše osobní údaje naše škola zpracovává jako správce), máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

  5. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.klubicko@tiscali.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

  6. Ve vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školky dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Jako orgán veřejné moci, musí mít mateřská škola pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit vaše osobní údaje.

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem Mateřské školy Klubíčko Milevsko je město Milevsko, se sídlem náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,

kontaktna pověřence pro ochranu osobních údajů: pověřenec.gdpr@milevsko-mesto.cz,  

tel.: 382 504 149, 606 641 943.

 

                                                                                                               V Milevsku 24. 5. 2018